Hvordan et det gået i MA og med MA?

  • 31 okt. 2013 Kl 9:36

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2012-2013

Alt for mange ledige

Det forgangne år har været kendetegnet ved en alt for høj akademikerledighed. I januar 2013 modtog 4.739 af MA’s medlemmer dagpenge. Det svarer til en ledighed på 8,6 pct. Selvom ledighedskurven faldt hen over foråret, så er ledighedsniveauet fortsat højere end i de seneste tre år. Hårdest ramt af ledighed er de humanistiske fag som filmvidenskab, filosofi, kunsthistorie og teatervidenskab, men også pædagogik har en ledighed på over 10 pct. Lavest er ledigheden inden for naturvidenskab. Matematikere fx på under 2 pct. Ledigheden blandt MA’s kvindelige medlemmer er cirka et procentpoint højere end blandt mændene. Det er interessant at bemærke, at der er en overledighed for mænd inden for de mandsdominerede naturvidenskabelige fag, mens der er en overledighed for kvinder inden for de humanistiske fag.

Krisens alvor

Ikke nok med at ledigheden er alt for høj. Vi har i det forgangne år også set konsekvenserne af den forkortede dagpengeperiode. Hver eneste måned falder gennemsnitligt mere end 90 MA-medlemmer ud af dagpengesystemet. Det er et højt tal, som afspejler krisens alvor, og som synliggør de store personlige omkostninger, som dagpengereformen fra 2010 har. Selv om uddannelsesydelsen og den nye arbejdsmarkedsydelse umiddelbart mildner konsekvenserne noget, så er det lapperier på en urimelig forringelse af dagpengesystemet. Bestyrelsen arbejder gennem presse og politiske kanaler for, at genoptjeningskravet skal sættes ned til tre måneder, og for at begrænsningen på retten til supplerende dagpenge på 30 uger skal ophæves. I februar besluttede en ekstraordinær generalforsamling endvidere, at MA som den første a-kasse i Danmark skulle tilbyde kontingentfritagelse for medlemmer, der ryger fra dagpengesystemet og ned på kontanthjælp. Kontingentfritagelsen gælder den del af kontingentet, der er administrationsbidrag. Statsbidraget har MA ingen indflydelse på. Den 1. september 2013 havde 76 medlemmer gjort brug af denne mulighed.

Kommunerne forskelsbehandler

Beskæftigelsesministeren understreger konstant, at ledige skal søge bredt, både fagligt og geografisk. Det gør MA’s medlemmer også. De er parate til at rejse endog meget langt for at få et arbejde. For nogle medlemmer bliver udgifterne til transport til og fra jobsamtaler faktisk en belastning for en i forvejen presset økonomi. Kommunerne har da også lovhjemmel til at dække transportudgifter til jobsamtaler. Det viser sig desværre bare, at det langt fra er alle kommuner, der er klar med en sådan håndsrækning. MA’s holdning er klar. Kommunerne skal gøre, hvad de kan for at hjælpe ledige i arbejde – uanset hvor i landet man bor.

Et forældet dagpengesystem

Arbejdsmarkedet kalder på selvstændige og freelancere, der kan hoppe ind og ud af projekter på arbejdspladserne. Samtidig overvejer syv ud af 10 ledige akademikere at starte selvstændig virksomhed. Men dagpengereglerne er ikke fulgt med. Et forældet dagpengesystem står i dag i vejen for, at man som ledig kan skabe sit eget job. Det er paradoksalt i en tid, hvor der råbes på flere iværksættere. Arbejdsmarkedet fungerer anderledes end for blot 10 år siden. Deltidsarbejde, freelance arbejde og midlertidige projektansættelser er blevet langt mere udbredt, og det er manges bedste mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. De eksisterende dagpengeregler modarbejder denne mulighed. MA’s bestyrelse har aktivt forsøgt at påvirke de anbefalinger til den fremtidige beskæftigelsesindsats, der skal komme fra det såkaldte Carsten Koch-udvalg. Endvidere er bestyrelsen kommet med sit input til den dagpengekommission, som regeringen har besluttet at nedsætte efter nytår. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke de medlemmer, der gennem debat i MA-Nyt, har bidraget hertil.

MA i medierne

I efteråret 2012 viste medierne stor interesse for regeringens akutjobpakker, der viste sig ikke at løse problemerne. MA var i høj grad med til at præge den debat. Startskuddet var MA’s medvirken i et DR2 program, som efterfølgende blev fulgt op i de store dagblade, i netaviserne og i TV2 News. MA har også sat sit aftryk i de store dagblades debatsider med klare holdninger til regeringens beskæftigelsespolitik, ligesom vi har fået omtale af vores kraftige vækst i antallet af studiemedlemmer på både avisen.dk og dr.dk.

Èn af branchens bedste selvbetjeningsløsninger

I efteråret 2012 kunne MA lancere en ny selvbetjening til medlemmerne. Med nyt design og øget funktionalitet er MA nu blandt de førende a-kasser på digitaliseringsvejen. Medlemmernes positive reaktion har bekræftet os i, at bedre selvbetjeningsmuligheder gør det lettere at bruge MA. MA’s hjemmeside bliver løbende forbedret ved brug af blandt andet brugertest, og nyhedsbrevet MA-Nyt har fået et omfang og en udbredelse, som dækker MA’s medlemsgrupper bredt, dvs. både ledige, beskæftigede og studiemedlemmer. Nyhedsbrevet opfylder også sit formål som blog med livlig debat blandt medlemmerne.

Nr. 1 i telefonservice

I foråret 2013 kunne vi fejre en flot førsteplads i en benchmarking, hvor vores telefonservice blev målt op mod syv andre a-kasser (BUPL, CA, FOA, FTF-A, LAK, PROSA og SL). Vi har efter lidt indkøringsvanskeligheder fået et topmoderne telefonsystem, der vil kunne håndtere det stigende antal opkald fra medlemmerne endnu bedre. På trods af den stigende ledighed har MA formået at præstere en generelt faldende sagsbehandlingstid.

Stigende medlemsudvikling og medlem nr. 60.000

Medlem nr. 60.000, Lærke Bjerre, flankeret af MA’s formand, Frederik Dehlholm til højre og MA’s nyudnævnte direktør, Hans Peter Messerschmidt Andersen til venstre.

November 2012 blev cand.mag. i pædagogik Lærke Bjerre medlem nr. 60.000. En meget tilfredsstillende udvikling. På fem år er MA’s medlemstal vokset 20 pct. i en tid, hvor a-kasserne generelt har været presset på medlemstilgangen, og hvor den indbyrdes konkurrence er blevet kraftigt skærpet.

Fra Nørrebro til Frederiksberg

1. juni 2013 var store flyttedag for MA København. Efter 14 år i Mimersgade på Nørrebro bor MA nu på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Dermed er vi kommet tæt på én af vores vigtige samarbejdspartnere, DM, hvilket åbner for spændende muligheder og effektiviseringer i driften. Konkret vil DM og MA nu arbejde sammen på markedsføringsområdet. Konkurrencen om medlemmerne er hård ude på universiteterne, så det giver god mening at samle kræfterne. Den 29. august holdt vi sammen med DM stor indvielsesfest. Over 500 deltog i et meget vellykket arrangement.

Bestyrelsesvalget 2012

En ny liste, MA Listen, stillede op, men opnåede ikke valg. På DM Listen blev Peter Grods Hansen nyvalgt. På GL Listen har Einar Carstensen på grund af den aldersdiskriminerende lovgivning måttet stoppe som 65-årig og er blevet erstattet af Linda Nielsen. Frederik Dehlholm er fortsat formand. Ny næstformand efter Einar Carstensen er Per Clausen fra Medlemmerne i Centrum Listen.

MA har fået ny direktør

Efter den tidligere direktørs sygemelding blev afdelingschef Hans Peter Messerschmidt Andersen konstitueret som direktør. Bestyrelsen slog derefter stillingen op, og blandt det store ansøgerfelt valgte bestyrelsen Hans Peter Messerschmidt Andersen som ny direktør.

MA’s økonomi 2012

Ca. 43.600 fik i 2012 en eller flere ydelser udbetalt af MA. Heraf var godt 22.000 tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Resten var hovedsagelig dagpenge og i mindre grad feriedagpenge, efterløn, uddannelse og skattefri præmie. I alt for 1.452 mio.kr. MA’s indtægter i 2012 var 88,1 mio. kr. Langt størstedelen kommer fra medlemmernes administrationsbidrag. Året sluttede med et underskud på 2,4 mio.kr., hvilket var 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldtes en enkelt ekstraordinær engangsomkostning. Egenkapitalen var på 10,9 mio. kr. Netto voksede medlemstallet i 2012 med 1.107 betalende medlemmer. Oveni valgte 2.430 studerende et studiemedlemskab i MA. Det samlede medlemstal ved udgangen af 2012 var således 60.434. Seneste opgjorte medlemstal fra juli 2013 er på 62.084. Årsberetningen dækker perioden november 2012 til oktober 2013.

Der er ordinær generalforsamling i MA lørdag den 30. november kl. 14 i MA’s lokaler på Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg.

0 kommentarer